Avtale om bruk av Checkin.no

1. Avtalens parter

 

Kunde

 

Checkin AS

 


 

2. Begrepsforklaring

Kjøpere er de personene (i markedet) som benytter seg av tjenester Arrangøren setter opp gjennom Checkin, og som kjøperne kan benytte.

Arrangøren er den som har inngått avtale med Checkin om levering av en eller flere av Checkins tjenester.

Kundekontakt er den personen som er kontaktperson for Arrangøren mot Checkin.

Kundekonto er Arrangørens konto for administrasjon og oppsett på min side.

Negativ kundesaldo betyr at Arrangøren skylder penger til Checkin.

Positiv kundesaldo betyr at Arrangøren har til gode penger hos Checkin.

 

3. Dette er Checkin

Den overordnede hensikten til Checkin er å være et trygt, enkelt, kostnadseffektivt og tidsbesparende eventsystem for alt fra små til store bedrifter og organisasjoner.

 

4. Beskrivelse av tjenesten

Checkin er en totalløsning på nett, hvor det blant annet tilbys tjenester for påmelding, billettsalg, CRM, booking og kassasystem. Tjenesten legger til rette for at Arrangøren selv skal ha full kontroll (og ansvar) over oppsett og administrasjon, noe som kan spare Arrangøren for konsulenthjelp og uforutsette kostnader. Checkin inkluderer et økonomisystem som registrerer og holder oversikt over innbetalinger og utbetalinger, samt mulighet for fakturering, abonnement og (semi)automatisk bilagsføring.

 

Normalt skjer all innbetaling av kundemidler via Checkin’s bankkonto; jf. pkt. 8 om utbetaling.

 

5. Arrangørens ansvar

Arrangøren er selv ansvarlig for å påse at all kundeinformasjon er riktig, herunder Arrangørens kontonummer som skal motta utbetalingene fra Checkin. Arrangøren skal også påse at det til enhver tid er en Kundekontakt mot Checkin, med oppdatert kontaktinformasjon.

 

Arrangøren kan bare opprette arrangement som Arrangøren selv arrangerer eller er aktiv medarrangør på. Arrangøren kan ikke la andre organisasjoner, foreninger, lag, bedrifter m.v. benytte Kundekontoen. Dette forbudet gjelder også datter- og moder- organisasjoner, foreninger, lag, bedrifter m.v., med mindre det foreligger skriftlig samtykke til dette fra Checkin.

 

Arrangøren er selv ansvarlig for støtte og support til Brukerne av systemet. Arrangøren er selv ansvarlig for oppsett og administrering av arrangementer og andre løsninger, samt sørge for at alt er riktig satt opp. Dette innebærer at Arrangøren er ansvarlig for at alle som har tilgang på Kundekontoen, har god kjennskap til systemet.

 

Man må være 18 år eller eldre for å etablere en arrangørkonto i Checkin.

 

6. Checkins ansvar

Checkin forplikter seg til å sikre en så stabil drift av løsningen som mulig. Checkin skal uten ugrunnet opphold søke å rette feil og mangler dersom det oppstår.

 

Planlagte nedetider skal varsles kunde 48 timer i forkant. Det er normalt ingen planlagte nedetider årlig hos Checkin.

 

7. Support

Checkin yter gratis support til sine kunder i hverdager i den oppgitte tiden på våre nettsider.

Kunde har adgang til å få support via telefon og e-post.

Normal responstid er innen 48 timer, men Checkin gir ingen garantier for dette. Opplevd responstid vil normalt være raskere enn dette.

 

Kritiske feil og nedetid vil normalt feilrettes også utenfor kontortid på eget initiativ.

 

8. Priser, avgifter og provisjon

Det er ingen månedsavgift eller faste avgifter knyttet til grunnavtalen med Checkin. Ved første utbetaling vil det trekkes en avtalt etableringsavgift fra Arrangøren. Avgiftsendringer varsles pr. e-post til Kundekontakt senest 1 måned før endringen inntrer.

 

Tilleggstjenester har egne vilkår for avgifter, jf. pkt. 12

 

Dersom Arrangøren ønsker personlig oppmøte av en av Checkins representanter, for eksempel til innledende møte, opplæring, oppfølging m.v., kan dette medføre en kostnad for Arrangøren som betales til Checkin. Slike eventuelle kostnader avtales på forhånd.

 

Avgiftssatsene/provisjon som Arrangøren skal betale til Checkin blir fastsatt for hvert enkelt arrangement. Det er altså alltid de gjeldende prisene ved opprettelsen av et arrangement som gjelder for det aktuelle arrangement. Gjeldende priser ligger på https://www.checkin.no/priser.

 

Ved utbetaling til Arrangøren vil avgifter til Checkin trekkes fra summen av innbetalingene, før pengene overføres.

 

9. Innkreving av penger

Det er ikke Checkins ansvar for å påse at innbetalinger til arrangementer (fra brukerne) blir utført. Arrangøren er selv ansvarlig for dette.

 

Checkin sender ut betalingspåminnelser på e-post uten forsinkelsesgebyr for Arrangøren til Kjøpere som ikke har betalt, og Arrangøren kan selv purre utover dette (eller iverksette inkasso i eget regnskapsprogram).

10. Utbetaling

Utbetalinger fra Checkin til Arrangøren vil skje den 1. hver måned (utbetalingsdato) eller hver uke (mandag). Arrangøren har mulighet for å be om ekstra utbetalinger etter behov, mot et utbetalingsgebyr. (se prisliste)

 

Utbetalingene blir overført første bankdag etter utbetalingsdatoen, jf forrige avsnitt, og tilsvarende ved ekstra utbetaling. Alle utbetalingsbilag er tilgjengelig fra økonomisidene på Checkins hjemmeside under «økonomi». Utbetalingsbilaget gir oversikt over innbetalinger, gebyrer, avgifter og tilbakebetalinger, samt konteringsdata for regnskap dersom dette er satt opp.

 

Checkin vil ikke utbetale tilgodehavende beløp til Arrangøren før «Avtale om bruk av Checkin.no» er signert eller godkjent via kunderegistreringsskjema på nett.

Checkin tillater midlertidig negativ kundesaldo. Men dersom slik negativ kundesaldo inntreffer, eller kundesaldo blir lav, vil Checkin automatisk sende en giro slik at Arrangøren kan sørge for positiv kundesaldo. Det vil alltid bli opprettholdt en positiv kundesaldo på minst 3000 kr ved utbetalinger. Dersom Arrangøren har tilleggstjenester, vil det tilbakeholdes avgifter for ett år fremover. Arrangøren plikter altså å sørge for positiv kundesaldo, slik at Checkin ikke blir økonomisk skadelidende.

 

Alle renter som kommer av innbetalingene før de overføres til Arrangøren, tilfaller Checkin.

 

Checkin forbeholder seg retten til å holde tilbake midler dersom:

· arrangementet ikke vil bli avholdt

· det er skjellig grunn til å tro at Arrangør er i ferd med å gå konkurs

· Checkin har mottatt betydelige klager på arrangøren som tilsier at penger bør holdes tilbake

 

Refusjoner

Alle forespørsler eller tvister om refusjon skal foregå mellom arrangør og kjøper.

Som arrangør er du ansvarlig for å kommunisere dine refusjonsregler til dine kjøpere. Kjøpere er i et forretningsforhold med Arrangør og har ingen rettigheter ovenfor Checkin direkte med tanke på refusjoner, prisavslag eller lignende.

Checkin tar seg av selve pengerefusjonen, men Arrangøren iverksetter dette via økonomimodulen.

 

Checkin kan refundere billetter uten samtykke fra arrangør, hvis ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:

 

· Tilfeller der Checkin mottar klager fra et betydelig antall Kjøpere med hensyn til det

aktuelle arrangement eller andre arrangementer fra Arrangøren

· Tilfeller der Checkin mener at Arrangør har engasjert seg i ulovlig aktivitet, eller gitt noen

vrangfremstillinger vedrørende arrangementet.

 

Ved kansellering av arrangement, eller konkurs

Ingen innbetaling av utestående midler videreføres til Arrangøren fra Checkin dersom arrangementet ikke blir avholdt, eller Arrangøren er slått konkurs. Dersom videreformidling av innbetalinger allerede har blitt gjort av Checkin til en Arrangør for et kansellert arrangement, må Arrangøren umiddelbart refundere alle slike beløp til Checkin, og senest innen ti virkedager.

 

Betaling av skyldig beløp

Dersom en Arrangør ikke klarer å betale Checkin beløpet den skylder, skal det påløpe renter som beregnes fra forfallsdato frem til dagen hele beløpet er betalt inn.

  1. I slike tilfeller kan Checkin:
    trekke det skyldige beløpet fra Arrangørens totale utestående balanse
  2. sende en faktura til Arrangøren for beløpet dersom den totale utestående balansen ikke er nok til å dekke det skyldige beløpet, Arrangøren har da 10 dager etter fakturaen er utsendt, til å betale tilbake beløpet.

page5image730713904

I slike tilfeller forbeholder også Checkin seg retten til å avslutte Arrangørens tilgang til Tjenesten, og avlyse alle arrangementer som arrangøren har registrert på Siden.

 

11. Garanti og erstatning

Checkin fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for eventuelle tap arrangøren måtte ha som følge av nedetid eller tekniske feil på løsningen. 

 

12. MVA og rapportering

Arrangøren er selv ansvarlig for å sette opp arrangement og tilleggstjenester med mva dersom Arrangøren er mva-pliktig. Arrangøren er også selv ansvarlig for all offentlig rapportering av solgte tjenester.

 

13. Adgang på arrangement

Checkin sine representanter har fri inngang på de arrangementer hvor de bidrar, herunder hjelpe til ved registrering eller bidrar med opplæring på.

14. Tjenester og leie av utstyr

Checkin tilbyr utleie av billettskannere og annet utstyr, konsulenttjenester med mer. Alle slike tilleggstjenester, enten levert på forhånd, under, eller etter et arrangement er å anse som en del av Tjenesten(e) og er underlagt alle vilkår i denne avtalen. Slike tilleggstjenester skal avtales skriftlig.

 

Arrangøren er selv ansvarlig for å stille med nødvendig teknisk utstyr på, eller i tilknytning til, arrangement. Checkin kan også levere nødvendig utstyr. Checkin har pant i alt fakturert utstyr inntil fakturaen er betalt i sin helhet. Leie av kortterminal har bindingstid på tre år dersom ikke annet er avtalt. Noe utstyr kan leies fra Checkin, Arrangøren er ansvarlig for å booke dette, og få bekreftet at det er tilgjengelig, i god tid i forveien dersom det er ønskelig å leie utstyr. Frakt dekkes av Arrangøren.

 

Arrangøren er ansvarlig for internettilgang, også på, eller i tilknytning til, arrangementene. Checkin er ikke økonomisk ansvarlig for feil ved utstyr som er leid av Checkin.

 

15. Avtalens varighet/opphør

Avtalen har 1 mnd. gjensidig oppsigelsestid. Oppgjør for kundesaldo utføres 1 måned etter at avtalen er opphørt. Oppsigelse sendes pr. e-post eller post til Checkin.

Endringer i avtalen og priser fra Checkins side varsles senest 1 måned før endringen inntreffer, og samtykke gjøres ved fortsatt bruk av systemet etter at endringene er trådt i kraft.

 

16.  Tvister

Enhver uenighet skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, skal tvisten løses ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32. Voldgiftrettens medlemmer oppnevnes av tingretten ved Checkins hjemting.

 

 

 

 

 

 

Avtalen signeres og returneres til Checkin eller er å regne som signert når kunde har krysset av for godkjente vilkår i registreringsskjema på checkin.no